Get Adobe Flash player

Urząd Gminy w Świerznie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Świerzno na usunięcie:
1)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.
Jednocześnie informuje się, że w oparciu o zmienione ww. przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.
Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów w obrębie, których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Szczecinie, ul Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.

 

Gmina Świerzno w ubiegłym roku przeprowadziła akcję usuwania azbestu  z terenu gminy Świerzno w wyniku czego usunięto 63,79 Mg azbestu.

W związku z ponowną możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. ,,AZBEST 2017″, Wójt Gminy Świerzno ogłasza nabór wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2017.

Jednocześnie informuję, że wnioski składane w latach ubiegłych nie będą brane pod uwagę. Konieczne jest złożenie wniosku w roku bieżącym. Wynika to z faktu, iż zmianie uległ druk wniosku oraz dokumenty jakie muszą być do niego załączone tj. pismo dot. zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim (w przypadku azbestu znajdującego się na budynku) bądź pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o przyczynach usunięcia, miejscu złożenia oraz sposobie zabezpieczenia azbestu (w przypadku zdemontowanego azbestu).

Zgodnie z regulaminem WFOŚiGW w Szczecinie do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Dotacja dla Gminy na powyższy cel wynosi do 100 % wartości zadania obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Gmina może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia tylko wówczas gdy suma wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniesie minimum 20.000 zł.

Akcja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy w Świerznie wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 bądź telefonicznie pod nr tel. (91) 38 32 695 wew. 213.

Wniosek dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest i miejsce ich wykorzystywania

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                    /Krzysztof Atras/

usuwanie azbestu kopiaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego. Środki na ten cel pochodzą z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie tj. bez środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek składa przedsiębiorca na formularzu ,,Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu na rok 2017” wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym do wyczerpania środków. W momencie wyczerpania alokacji, Fundusz poinformuje na swojej stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl  o wstrzymaniu naboru.

 Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 100 tyś zł.

Szczegółowych informacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pod numerami telefonów:

Biuro Szczecin – 91 486 15 56 wew. 134,

Biuro Koszalin – 94 346 43 66 wew. 215.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                       /Krzysztof Atras/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerznie informuje, że od dnia 04.01.2017 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej  został utworzony

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY

Potrzebujesz pomocy w sprawach związanych  z uzależnieniami, przemocą lub trudnościami    życia przyjdź i skorzystaj ze specjalistycznego wsparcia

 HARMONOGRAM KONSULTACJI TERAPEUTYCZNYCH

W OKRESIE OD STYCZNIA 2017 r. DO MARCA 2017 r.

 

 

Styczeń 2017 r. 04.01.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

11.01.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

18.01.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

25.01.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

Luty 2017 r. 01.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

08.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

15.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

22.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

Marzec 2017 r. 01.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

08.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

15.03.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

22.02.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

29.03.2017 r.  15.30 – 18.30  siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

 

1230886388Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie informuje, że od dnia 01.01.2017 r. nastąpiła zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, podprogram 2016.  Nowe wytyczne wprowadzają podwyższone kryterium dochodowe do otrzymania ww. pomocy, które wynosi:

1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby, które do chwili obecnej nie korzystały z tej formy pomocy a spełniają powyższe kryterium mogą zgłaszać się po skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie.

 

 

                                                                                                 Kierownik OPS w Świerznie

                                                                                              Monika Sienkiewicz – Wdowiak

 

ULOTKA PTASIA GRYPA 1

Czytaj dalej ...

smieciarka-www

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Świerzno na 2017 rok:

Pliki do pobrania:

Jak segregować

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok – Stuchowo, Starza, Kaleń, Świerzno, Ciesław, Gostyń, Gostyniec, Redliny, Dąbrowa, Rybice, Trzebieradz, Sulikowo

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok – Chomino, Ugory, Jatki, Osiecze, Duniewo, Krzepocin, Krzemykowo, Będzieszewo, Kępica, Margowo

 

 

Czytaj dalej ...

018Spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu strażaków, które odbyło się w czwartkowe popołudnie 22 grudnia br.  w Południowym Skrzydle Pałacu w Stuchowie.

W spotkaniu i wspólnym kolędowaniu uczestniczyły delegacje z jednostek OSP Gminy Świerzno. Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli Wójt Gminy Świerzno Krzysztof Atras, Sekretarz Emilia Szczeblewska, druh Stefan Waszczuk honorowy członek Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, ks.  Rafał Stęszewski oraz ks. Paweł Obręczarek.

Przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu Gminnego OSP Ryszard Ciślak, który podsumował mijający rok oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Wójt Krzysztof Atras podziękował strażakom za ofiarną pracę, za trud i ryzyko, jakie podejmują  w ochronie życia i mienia ludzkiego. Życzył wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z pełnionej funkcji strażaka.

Następnie dzielono się opłatkiem. Wszyscy składali sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Spotkanie zakończyło się tradycyjną wigilijną kolacją.

bn

20170104104838949

WP_20161220_11_09_53_ProZe świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych jasełkami.

20 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Gostyniu odbyły się jasełka przygotowane przez uczniów klas II –VI.  Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogli raz jeszcze przeżyć Tajemnicę Bożego Narodzenia.  Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami.

Po występie dyrektor szkoły, pani Jolanta Kreja, pogratulowała aktorom przedstawienia i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

 

źródło: Damian Zieliński/SP Gostyń

galeria

IMG_6583Jasełka od paru lat są wpisane  do kalendarza uroczystości organizowanych w naszym przedszkolu. Przygotowania do przedstawienia trwały od miesiąca a dzieci  poświęciły dużo czasu na próby i przygotowania. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role, a ich przedstawienie podbiło serca publiczności.

Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem uznania publiczności za piękne przedstawienie. Występ był niesamowitym przeżyciem zarówno dla aktorów, jak i dla rodziców, którzy przyszli obejrzeć swoje pociechy.

W przygotowania włączyli się również rodzice, przygotowując dzieciom stroje oraz  słodki poczęstunek za co oczywiście serdecznie dziękujemy.

źródło: D. Lebioda

Czytaj dalej ...

Wigilia Seniorów Kaleń 2016 127W sobotni wieczór 17 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Kaleniu odbyło się  potkanie opłatkowo-wigilijne zorganizowane przez Gminną Radę Seniorów w Świerznie.

Tradycyjnie na początku dzieląc się opłatkiem składano sobie życzenia. Uroczystość przebiegła w rodzinnej, ciepłej i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście delektowali się przepysznymi potrawami wigilijnymi. Nie zabrakło także śpiewania kolęd, do których przygrywał na akordeonie niezastąpiony Ryszard Błażejewski.

Gminna Rada Seniorów w Świerznie składa podziękowania dla sponsorów i osób, które przyczyniły się do organizacji naszego  spotkania wigilijnego. Potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaleniu.

źródło: Gminna Rada Seniorów w Świerznie

Czytaj dalej ...

Treść-artykułuLokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w następujących zakresach:

- Rozwój przedsiębiorczości: podejmowanie działalności gospodarczej

- Rozwój przedsiębiorczości: podejmowanie działalności gospodarczej (grupy defaworyzowane)

- Rozwój przedsiębiorczości: rozwijanie działalności gospodarczej

- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w terminie od 2 do 31 stycznia 2017r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, przy ul. Zamkowej 21 w Wolinie, osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (1egz.).

Czytaj dalej ...

Rada Gminy Świerzno informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 1400  odbędzie się XXI posiedzenie Rady Gminy w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Czytaj dalej ...

XII posiedzenie Komisji Rolno – Budżetowej
odbędzie się w dniu 28  grudnia 2016 r.   o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Świerznie

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia.

d. przyjęcie protokołu z XI posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXI  posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

XII posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych

odbędzie się w dniu 27  grudnia 2016 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Świerznie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia

d. przyjęcie protokołu z XI posiedzenia komisji.

2. Analiza materiałów na XXI posiedzenie Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia

Wspólne  posiedzenie Komisji  Stałych Rady Gminy  w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 1300 odbędzie się

w sali konferencyjnej Południowego Skrzydła Pałacu w Stuchowie (budynek Szkoły Podstawowej).

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a. otwarcie posiedzenia

b. stwierdzenie quorum

c. odczytanie porządku posiedzenia

2. Debata dotycząca zmian w oświacie wprowadzonych nowym Prawem oświatowym.

3. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie informuje, że w  przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego,  w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych w oświadczeniu, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia na podstawie art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie  w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a  w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu, dotyczy wyłącznie osób ubiegających się/otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Czytaj dalej ...

KMBT_C224e-20161213155925

Dla hodowców drobiu!!!

Szanowni Państwo, w związku z zanotowanymi wypadkami zagrożeń związanymi  z wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich,  na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przesyłam Państwu ważną informację.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

lw

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

20161209_180911W piątek, 9 grudnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Stuchowie odbyła się Impreza Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Stuchowo.

Udział w nim wzięły dzieci, młodzież oraz rodzice. Naszą piątkową imprezę rozpoczęliśmy wspólnym tańcem, po którym odbyły się różne konkursy, zabawy oraz „tańce z pląsami”. Dla uczestników zabawy przygotowano słodki poczęstunek. W tak radosnej atmosferze do świetlicy przybył Święty Mikołaj, który w swoim worku miał mnóstwo prezentów przeznaczonych dla każdego dziecka. Nasza Impreza Mikołajkowa zakończyła się tradycyjną, wspólną fotografią.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za pomoc w zorganizowaniu Mikołajek.

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Stuchowie

 

galeria

SAM_20076 grudnia to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia, zorganizowano w naszej szkole wiele atrakcji.

Już od samego rana przedszkolaki pytały, kiedy będzie Mikołaj, a kiedy już przybył, widać było dziecięcą radość na ich buziach. Wyjątkowy gość obdarował wszystkie dzieci prezentami i prosił, aby były grzeczne przez cały rok. Później zaczęliśmy zumbowanie na sali gimnastycznej. Zajęcia z zumby poprowadziła Jolanta Trojan – licencjonowana instruktorka zumby, właścicielka Studia Ruchu Trojan w Kamieniu Pomorskim. Dzieci zapatrzone w prowadzącą, tańczyły w radosnej atmosferze, dowodząc przy tym, że nawet tak energetyczny taniec, nie był w stanie obniżyć ich poziomu energii – wciąż było im mało! Zumba – współczesny hit z klubów fitness, przekonała uczniów, że aktywność fizyczna to nie tylko ćwiczenia, ale również taniec i świetna zabawa. Po zakończeniu wyczerpującej, ale za to miłej i wesołej zabawy, podziękowaliśmy pani Joli za mile spędzony czas.

źródło: Ewa Zimecka

galeria

Czytaj dalej ...

WP_20161206_10_23_08_Pro6 grudnia nasze przedszkole odwiedził wyjątkowy Gość – Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci w przedszkolu z utęsknieniem czekały na przybycie Mikołaja, a długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków.

Dzieci powitały Mikołaja śpiewając piosenki, a po przywitaniu nastąpił długo wyczekiwany moment rozdawania prezentów uwieczniony pamiątkowymi zdjęciami.  Dzieci z ogromną radością zaprosiły Św. Mikołaja za rok obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne! Grono Pedagogiczne serdecznie dziękuje rodzicom za życzliwość i pomoc okazaną w przygotowaniu Mikołajek.

źródło: D. Lebioda

Czytaj dalej ...

DSCF42536 grudnia to magiczny dzień, na który czeka niemal każde dziecko. Dla nas ten wyjątkowy czas spędzony wspólnie w świetlicy, był podróżą do krainy Świętego Mikołaja.

Bezpośrednio po przywitaniu gości przez Sołtysa Sołectwa Świerzno Kazimierza Rajchela, niezwykły pociąg wyruszył w drogę. Sukcesywnie docieraliśmy do ośmiu stacji,  na których uczestnicy zabawy mieli do wykonania rozmaite zadania.

Ale jakie byłyby to Mikołajki bez odwiedzin Świętego, który swą obecnością wprowadził wszystkie dzieci w radosny nastrój. Mikołaj pomimo tego, że obdarował wszystkich uczestników upominkami okazał się postacią  niezwykle aktywną, porywając dzieci do tańca.

Podziękowania dla Sołtysa, Rady Sołeckiej, Świętego Mikołaja,  młodzieży i rodziców.

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Świerznie

galeria

SAM_1921Dnia 02.12.2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu odbyły się X Zawody Siłowe STRONG-MAN i STRONG –WOMAN. W zawodach udział wzięły trzy czteroosobowe drużyny mieszane (jedna dziewczynka, trzech chłopców): z Gostynia, ze Stuchowa oraz ze Świerzna.

Uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach siłowych. Pierwsza konkurencja polegała na jak najszybszym załadowaniu trzech piłek lekarskich na skrzynię, następna na wspięciu się na linę w jak najkrótszym czasie, w kolejnej całe drużyny, w systemie sztafetowym, na wyznaczonym dystansie zbierały do worka każdy po kolei piłki lekarskie. Natomiast w ostatniej konkurencji zawodnicy zmagali się z siłomierzem (dynamometr) – przyrządem do pomiaru siły mięśni dłoni.

źródło: SP Gostyń/Jarosław Dudziński

Czytaj dalej ...

20161130_180119W środę 30 listopada br. w Dzień Św. Andrzeja  w świetlicy wiejskiej w Stuchowie odbył się Wieczór Andrzejkowy.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci, młodzież gimnazjalna oraz rodzice. Jak tradycja nakazuje odbyły się wróżby, które przepowiadają przyszłość. Oprócz wróżb odbyły się tańce, śpiewy i konkursy, w których wszyscy chętnie brali udział. Zabawa okraszona była słodkimi ciasteczkami upieczonymi przez dzieci, słodyczami i napojami. Czas w miłej i radosnej atmosferze zleciał bardzo szybko.

 

galeria

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Stuchowie

 

DSCF9841W piątek 25 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Kaleniu odbyła się dyskoteka wraz z magią wróżb dla dzieci i młodzieży.

Wszyscy się bawili się radośnie, zwłaszcza podczas odczytywania cieni z wosku, a także przy innych wróżbach. Serdecznie dziękujemy mamom oraz Radnej Gminy Lidii Sudnik za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla wszystkich uczestników piątkowej zabawy.

galeria

Źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Kaleniu

20161114_114233W świetlicy wiejskiej w Stuchowie podczas warsztatów  tworzono kartki świąteczne.

W zajęciach brały dzieci, młodzież oraz dorośli z Sołectwa Stuchowo. Przepiękne kartki tworzone były w miłej i wesołej atmosferze. Do wykonania naszych prac wykorzystaliśmy: materiały z quillingu, koronki, koraliki, cekiny itp.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z naszymi pracami.

galeria

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Stuchowie

główneW piątek 25 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Świerznie odbył się magiczny wieczór  z odkrywającymi przyszłość wróżbami.

Każdy z nas był ciekawy co czeka go w najbliższej przyszłości. Tradycyjnie nie zabrakło lania wosku, bez tego zabawa andrzejkowa nie byłyby udana. Chociaż interpretacje cieni były bardzo różne,  z naszej  sali wróżb nikt nie wychodził ze smutną miną, wszyscy byli bardzo radośni i  świetnie się bawili.

Dziękujemy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za współfinansowanie zabawy.

galeria

źródło: Opiekun świetlicy wiejskiej w Świerznie.